8 kiểu người dễ bị đào thải nhất, hy vọng trong số này không có bạn!

Một nhà lãnh đạo giỏi

Một nhà lãnh đạo giỏi là người có thể kết nối với những người khác, truyền cảm hứng cho họ để cùng nhau chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu, cung …