1. Điều khoản cung cấp.

METAFAT cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo đúng thỏa thuận phù hợp trong những điều khoản sau:

  • Khách hàng sử dụng dịch vụ đúng thể lệ, quy trình khai thác dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Khách hàng sử dụng khai thác dịch vụ đúng với nội dụng hợp đồng đã ký.
  • Phạm vi cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
2. Điều khoản chấm dứt.

METAFAT có quyền đơn phương tạm ngừng cung cấp dịch vụ hoặc chấm dứt hợp đồng đã ký trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ không theo đúng các cam kết thỏa thuận hoặc không tuân thủ pháp luật, các thể lệ và quy định về khai thác dịch vụ hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Khách hàng yêu cầu chấm dứt dịch vụ.

Dịch vụ yêu cầu chấm dứt theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình chấm dứt dịch vụ, METAFAT căn cứ trên thỏa thuận hợp đồng để hoàn trả số tiền khách hàng đã thanh toán dịch vụ trước đó kể từ thời điểm chấm dứt dịch vụ.